نام و نام خانوادگی: دکتر مریم میرمطلبی

سمت: ریاست مرکز

مدرک تحصیلی: متخصص

رشته تحصیلی: پزشکی خانواده

تلفن: 03434259380

آدرس محل کار: رفسنجان- خیابان شهداء- بیمارستان نیک نفس

 

دکتر فاطمه کردستانی

ریاست سابق مرکز آموزشی درمانی نیک نفس