زیبا شعبانی شهربابکی

سمت: C.S.R

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف:

-        استیوارسیون وسایل

-        کنترل عفونت

-        گندزدایی و شستشو

-        استانداردهای حرفه ای پرستاری

-        فرآیندهای بالینی و غیر بالینی

-        استفاده از دستورالعمل استرالیزیون

-        استفاده از دستورالعمل شستشو و گندزدایی

-        استفاده از دستورالعمل های بیمارستان 

 

داخلی:

270