گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی نیک نفس در سال 1400

بخش امانت

تعداد مراجعین

458 نفر

کتب امانتی فارسی

348 نفر

کتاب امانتی لاتین

20 نفر

کتب برگشتی فارسی

353 نسخه

کتب برگشتی لاتین

34 نسخه

 

گزارش عملکرد بخش فهرست نویسی

تعداد منابع فهرست نویسی شده در سال 1400

کتب فارسی

15 عنوان

کتب لاتین

4 عنوان

گزارش هزینه کرد بودجه در سال 1400 (از منابع داخلی و دانشگاهی)

ردیف

موضوع

مبلغ هزینه شده

1

کتاب فارسی

20،000،000 ریال

2

کتب لاتین

10،000،000 ریال

3

مجموع

30،000،000 ریال