فاطمه نوروزی 

سمت: مسئول کارگزینی

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف:

-     عناوین قوانین، دستورالعمل هاو استانداردهای مورد استفاده جهت انجام فعالیت های بخش/ واحد

-         مطالعه و بررسی قوانین، مقررات، آیین نامه هاو بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

-         بررسی مدارک و مستندات پرسنلی کارکنان و بازنشستگان براساس پرونده پرسنلی آنان.

-         تهیه و تنظیم برگ خلاصه سوابق خدمتی کارکنان

-         تهیه پیش نویس نامه های اداری

-         صدور احکام پرسنلی از قبیل انتقال، مأموریت، مرخصی ها، افزایش حقوق و فوق العاده ها، ارتقاء گروه براساس قوانین و مقررات مربوطه

-         رسیدگی به پیشنهادات و درخواستهای استخدامی، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و حقوق وظیفه

-         مشارکت در انجام امور محوله به بیمه و رفاه کارکنان.

-         مشارکت در تهیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی

-         شرکت در کمیسیون ها، کمیته ها و جلسات مربوطه

-         اتخاذ رویه ها و انتخاب روش های مناسب جهت انجام امور پرسنلی

-         صدور ابلاغ های تشویق، ابلاغ های انتصاب، تعیین محل خدمت و ابلاغ عضویت معرفی نامه ها و صدور گواهی خدمت

-         پیش بینی های لازم در خصوص نیازهای پرسنلی و استخدامی واحد

-         جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه گزارش های لازم به مقام مافوق

-         مشارکت در اقدامات لازم در خصوص پیش بینی و تأمین نیازهای آموزشی کارکنان

-         شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

-         انجام سایر امور مربوطه برحسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

داخلی:

257