فاطمه عرب زاده

سمت: مسئول آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی 

شرح وظایف کارشناس آموزش

-جمع آوری و تنظیم اطلاعات لازم در زمینه امور آموزشی

- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه های آموزشی

- برنامه ریزی ، ارزشیابی و نظارت بر اجرای فعالیت های آموزشی

- برنامه ریزی برای توسعه آموزش ضمن خدمت با توجه به نتایج ارزشیابی

- تهیه و تنظیم و اجرای تست های ارزشیابی فعالیت های آموزشی

- تهیه و تنظیم برنامه ها و دستورالعمل های لازم جهت برگزاری کلاس های کارآموزی و سمینارهای آموزشی

- اجرای برنامه های آموزشی طی دوره

- ارزشیابی مستمر فعالیت های مراکز آموزشی به منظور تعیین روش های مناسب جهت بهبود برنامه های آموزشی و رفع نارسایی های موجود

- هماهنگ کردن روش های اجرای مصوبات آموزشی در موسسات مربوط و تعیین روش ها و معیارهای ارزشیابی

- شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف آموزشی

- همکاری با معاون آموزشی بیمارستان

- حضور و غیاب دانشجویان

- جمع آوری لیست حضور و غیاب اعضاء هیأت علمی و اطلاع به مدیر گروه زنان

- آشنایی دانشجویان جدیدالورود با محیط های آموزشی،اعضاء هیأت علمی،مدیریت بیمارستان و مقررات بیمارستان

- گزارش حسن اجرای برنامه های آموزشی بخشها به معاونت آموزشی بیمارستان

- هماهنگی در برگزاری آزمون توانمندی بالینی دانشجویان در پایان هر بخش و ثبت و گزارش نمرات پایانی،اعلام نمرات به فراگیران پس از ارزیابی

- نظرسنجی از دانشجویان در پایان هر بخش و اعلام نتایج به معاونت آموزشی بیمارستان

- هماهنگی جهت آموزش ایمنی و کنترل عفونت در برخورد با بیماران توسط کارشناس کنترل عفونت بیمارستان

- هماهنگی جهت استفاده از کتابخانه و امانت دهی کتابها به دانشجویان

- هماهنگی جهت شرکت دانشجویان در کنفرانسهای علمی و ژورنال کلاب ها و skill lab

- هماهنگی جهت تهیه لاگ بوک برای دانشجویان پزشکی و تحویل لاگ بوک در پایان هر بخش

- پیگیری مشکلات دانشجویان از امکانات آموزشی و رفاهی و گزارش به معاونت آموزشی بیمارستان