زهرا نوروزی

سمت: مسئول پایگاه بهداشت 

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شرح وظیفه: 

    تزریق واکسن نوزادان تازه متولد شده