سانتر تخصصی زنان و زایمان

نیروی انسانی تحصیلکرده شامل: 

63 نفر دیپلم 

97 نفر لیسانس

6 نفر فوق لیسانس

5 نفر دکتری عمومی

10 نفر دکتری تخصصی زنان و زایمان

7 نفر متخصص بیهوشی

ا نفر دکترای حرفه ای داروسازی

فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی 

    فعالیت های آموزشی: 

آموزش کار آموزان و کارورزان پزشکی و همچنین آموزش دانشجویان رشته مامایی و پرستاری و اتاق عمل و هوشبری

   فعالیت های  تحقیقاتی: 

طرح های تحقیقاتی با دانشجویان پزشکی و پایان نامه دانشجویان پزشکی