هزینه تخت روز بیمار                                 2725000 ریال

هزینه اتاق ویژه                                        2745000 ریال

هزینه تخت نوزاد (زایمان )                         2439000 ریال

هزینه تخت نوزاد (سزارین)                         4885100 ریال