منشور اخلاقی سازمان

((مرکز آموزشی درمانی نیک نفس)) 

به موقع در محل کار حضور یافته و در ارتباط با همکاران و ارباب رجوع وقت شناسی رعایت گردد.

نسبت به همکاران و مراجعان با خوش رویی و متانت رفتار شود.

راهنمایی و اطلاعات لازم به طور کامل در اختیار مراجعان قرار گیرد. و از سرگردانی آنها جلوگیری شود.

 فضای مراودات به گونه ای باشد که مراجعان به مسئولان و کارکنان اطمینان کامل داشته باشند.

ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعایت عدالت و انصاف و بدون تبعیض (قومی, جنسی, خویشاوندی, مذهبی و ...) صورت گیرد.

به صحبت ها و خواسته های مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش صورت گیرد.

اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهینه و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب, به همکاران ارائه گردد.

انجام وظایف به صورت موثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی صورت گیرد.

از مظاهر فساد اداری نظیر توصیه, سفارش و اخذ هرگونه هدیه غیر متعارف و وجه نقد خودداری شود.

در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعیت شغلی و دریافت هدیه غیر متعارف با وجه نقد موضوع به مسئولین ذیربط اطلاع داده شود.

فعالیت ها زمانگذاری شود و براساس زمان پیش بینی شده انجام گیرد.

فعالیت ها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سلیقه کارکنان یا مدیران

از شایعه سازی, تهمت, غیبت, خیرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد کارکنان را تضعیف می کند پرهیز شود.

رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداری کند.

از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.

از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز شود.

تجهیزات و اشیاء به صورت دقیق و منظم استقرار یابند, به نحوی که در زمالن مورد نظر به راحتی دردسترس باشند.

حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده گردد.

از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال سازمان جلوگیری شود.

سعی شود بین زندگی شغلی و خانوادگی توازن و اعتدال برقرار شود.

از اختیارات و قدرت سازمان استفاده صحیح صورت گیرد.

اهداف سازمان به طور صحیح درک شود و اهداف فردی با آن همسویی داشته باشد.

نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولین داشته باشد.

قوانین و مقررات سازمانی بطور دقیق رعایت شود.

از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند, خودداری شود.

 

واحد طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع