سیدمحسن حسینی

سمت: مسئول حسابداری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری

 شرح وظایف:

آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی

استانداردهای حسابداری

ایین نامه معاملات

آیین نامه علی الحساب وپیش پرداخت

قانون مالیاتهای مستقیم

ایین نامه اموال دولتی

دستورالعملهای  طرح تحول نظام سلامت 

 

داخلی:

256-254