منیره نوری

سمت: مسئول دفتر پرستاری

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف:

-        استانداردهای حرفه ای و پرستاری

-        کاربرد راهنماها و طبابت های بالینی و غیر بالینی و تجربه های پرستاری

-        فرایندهای بالینی و غیر بالینی

-        اجرای دستورالعمل اعتبارسنجی

-        دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت و سایر قوانین و آیین نامه ها

-        شرح وظایف رده های مختلف پرستاری

-        شاخص های سلامت مادر و نوزادان به عنوان بیمارستان برتر کشور

-        دستورالعمل های بیمارستان دوستدار مادر

-        دستورالعمل های بیمارستان دوستدار کودک  

 

تلفن مستقیم:

 03434267014

داخلی ها:

210-266