فردوس نجاتی

سمت: مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

مدرک تحصیلی: لیسانس

شرح وظایف:

-        عناوین قوانین، دستورالعمل هاو استانداردهای مورد استفاده جهت انجام فعالیت های بخش/ واحد

-        قوانین و دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-        کتاب ICDLO و LCD9CM و HIS

داخلی:

288