نیره امیری ابراهیم آبادی

سمت: مددکار

مدرک تحصیلی:کارشناس خدمات علوم اجتماعی (مددکاری)

 

شرح وظایف:

-        عناوین قوانین، دستورالعمل هاو استانداردهای مورد استفاده جهت انجام فعالیت های بخش / واحد

-        قوانین و مقررات و دستورالعمل های وزارت بهداشت درمان

-        قوانین و مقررات و دستورالعمل های داخل مرکز