ما برآنیم

تا سال 1401

با تکیه بر بهبود مستمر کیفیت خدمات

مدیریت و ارتقاء فرآیندها

تضمین و ارتقای سطح ایمنی بیمار

 و بهبود مستمر عملکرد خود در ابعاد بالینی و غیر بالینی

به یکی از قطب های  آموزشی و درمانی جنوب شرق کشور در بین بیمارستان های تک تخصصی زنان و زایمان تبدیل گردیم.