میترا مختاری

سمت: مسئول لیبر

مدرک تحصیلی: کارشناس مامائی

پرسنل بخش لیبر:

ماما: 26 نفر

منشی: 1 نفر

بیماربر: 4 نفر

تکنسین بیهوشی: 1 نفر

لیبر فضایی است که زنان به منظورختم بارداری (درفازنهفته و یا فعال) تا شروع زایمان در آن جا مراقبت می شوند فضای اتاق لیبر با کمترین تنش و محیطی مشابه خانه می باشد در بیمارستان نیک نفس و بخش لیبر طبق استانداردهای جهانی برای کنترل سیر لیبر، زایمان و پس از زایمان سیستمی مدرن طراحی شده است این سیستم که در آن فرایند لیبر، زایمان و دوساعت پس از زایمان در یک اتاق با یک تخت و برای یک مادر انجام می شود تخت این اتاق قابل تبدیل به وضعیت های مناسب برای لیبر و زایمان است.

شرح وظایف:

-       راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان بیمارستان های دوستدار مادر 

-       ابزار کیفیت خدمات مامایی 

 

اعتبار بخشی

داخلی:

226- 275