فرآیند خدمات حمایتی مراجعه مادران پرخطر بی بضاعت غیر ایرانی 

 

 فرایند بستری، درمان و ترخیص بیمــاران اعمال الکتیــو جراحی زنان 

 

 فرایند مراجعه مادر و یا بیمار نیازمند ایرانی

 

 فرایند صدور گواهی ولادت

 

 فرایند ترخیص بیمار

 

 فرایند رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات

 

 فرایند رسیدگی به شکایات

 

 فرایند پذیرش

 

 فرآیند اقدامات حمایتی مادران بی بضاعت