کتابخانه مرکز آموزشی درمانی نیک نفس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان 
شابکا: IR-202270006
نام کامل کتابخانه و سازمان متبوع: مرکز آموزشی درمانی نیک نفس (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان) ، کتابخانه
   
نام  سازمان به انگلیسی: Nik Nafs Hospital (Rafsanjan University of Medical Sciences and Health Services)
نام کتابخانه به انگلیسی:  
نوع کتابخانه: دانشگاهی
استان: کرمان
شهر: رفسنجان
نشانی: رفسنجان، خیابان شهدا، مرکز آموزشی درمانی نیک نفس
نشانی سایت وب سازمان: http://www.rums.ac.ir/   
شماره نمابر: 5225914
شماره تلفن: 5229030- 0391
سال تأسیس کتابخانه: 1375
ساعات کار: 7/30 تا 13/30
نام و میزان تحصیلات سرپرست کتابخانه: سمیه محمد صادقی پور، لیسانس کتابداری پزشکی
زمینه های اصلی موضوع مجموعه: زنان و زایمان، مامایی، پرستاری، پزشکی، کودکان
تعداد کل کتابها: 3838 (جلد)
تعداد کل کتابهای چاپی فارسی و عربی  : 3250
تعداد  کتابهای چاپی لاتین : 588
تعداد کل نشریات ادواری مورد اشتراک: 50 ( عنوان)
تعداد نشریات ادواری فارسی مورد اشتراک : 40
تعداد نشریات ادواری خارجی مورد اشتراک : 10
تعداد پایان نامه:  
نوع مراجعان: اساتید ، دانشجویان ، کارکنان سازمان
نحوه تنظیم منابع چاپی:
فهرست نویسی توصیفی : دارد
فهرست نویسی تحلیلی : دارد
رده بندی : NLM
نحوه تنظیم منابع غیر چاپی: (تعداد مواد غیرچاپی کم است)
نظام دسترسی به مجموعه: باز
تعداد کارمندان کتابخانه: 1 نفر
مساحت کل به متر مربع: 85
وضعیت کلی سالن و ساختمان کتابخانه: متوسط