1-  حفظ نظم مخزن کتابخانه و حفاظت از منابع

2-  کنترل سالن مخزن از نظر نور، تهویه و نظافت و سایر موارد

3-  تفکیک کتب، صحافی و پیگیری ارسال و تحویل آن

4-  پاسخگویی به مراجعان برای نحوه استفاده برنامه و راهنمایی در خصوص سایر اطلاعات مورد درخواست با ارجاع به بخش مربوطه

5-  اعلام نیازهای سالن مخزن به مسئول بخش

6-  استخراج لیست تاخیری و پیگیری عودت منابع

7-  کمک در انجام امور بخش امانت و قفسه خوانی

8-   جوابگویی به مراجعان  و ارائه گزارش کار

10. امانت کتاب به کاربران و صدور برگه خروج

11. تحویل کتب برگشتی و فایل آنها

12. تمدید و رزرو کتب درخواستی

13. مشارکت در وجین و قفسه­خوانی و حفاظت از منابع

14. انجام امور محوله از طرف مقام مافوق