سیاست های اصلی بیمارستان  به عنوان چارچوب  برنامه ریزی های مسئولان ارشد بیمارستان  و هدایتگر رفتار سازمانی  و با توجه  به ضعف ها و توانمندی های بیمارستان، وضعیت سلامت جامعه، عوامل برون سازمانی و انتظارات ذینفعان کلیدی و با استفاده از اطلاعات آماری همسو با سیاست های بالادستی وزارت بهداشت پس از تصویب  نهایی در کمیته مدیریت اجرایی مورخ 1400/02/19 جهت اطلاع و آگاهی کلیه کارکنان ابلاغ می گردد.

دانلود فایل