مژگان جمالی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

شایسته عسکری

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

زهره مقیمی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

مژگان خطیب

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی پرستاری

بهناز عبداللهی

سمت: سوپروایزر بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.