طیبه اژدری

سمت: سوپروایزر آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

شرح وظایف:

-        استانداردهای حرفه ای پرستاری

-        فرآیندهای بالینی و غیر بالینی

-        اجرای دستورالعمب سنجه های اعتباربخشی

-        دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت

-        شرح وظایف بر اساس دستورالعمل شرح وظیفه وزارتخانه

-        دستورالعمل های بیمارستانهای دوستدار کودک

-        دستورالعمل بیمارستان های دوستدار مادر

 

تلفن مستقیم:

03434261080

داخلی:

267