دستورالعمل نحوه انجام آزمایش ها درآزمایشگاه بیوشیمی

دستورالعمل نحوه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه هماتولوژی

دستورالعمل نحوه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه میکروب شناسی

دستورالعمل نحوه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه  بیوشیمی

دستورالعمل نحوه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه انگل شناسی

دستورالعمل نحوه انجام آزمایش ها در آزمایشگاه سرولوژی

تهیه سوسپانسیون سه درصد گلبول 

ارجاع نمونه های بالینی 

انجام آزمایش های سازگاری از جمله کراس مچ 

دستورالعمل جستجوی آنتی بادی 

کنترل کیفی بن ماری 

کنترل کیفیت آزمایش های بخش سروایمنولوژی وهورمون 

کنترل کیفی میکروسکوپ 

کنترل کیفی یخچال 

گزارش آنی نتایج بحرانی بیماران 

  دستورالعمل نحوه انجام آزمایش گروه خون و RH به روش لوله ای

راهنمای جمع آوری صحیح ادرار 24 ساعته

مدیریت عوارض ناخواسته احتمالی تزریق خون

 مصرف خون و محصولات خونی پیش از انقضای تاریخ 

روش اجرایی نحوه تزریق خون و فرآورده ها 

نحوه شناسایی بیمار ؛نحوه نمونه گیری؛ نحوه آماده سازی بیمار قبل از تزریق خون 

فهرست آزمایشهای مستلزم ناشتایی  و معیارهای رد نمونه 

کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش بیوشیمی 

کنترل کیفیت آزمایش های مختلف در بخش هماتولوژی