رحمان جهرمی

سمت: کارپرداز

مدرک تحصیلی: کارشناسی

ناهید ملائی

سمت: مسئول تنظیم سند

مدرک: کارشناسی

 

شرح وظیفه:

استفاده از قوانین و مقررات و دستورالعماهی وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه و در حیطه عملکرد واحد تدارکات

 

داخلی:

214