محمدباقر جعفری حمیدآبادی

سمت: مسئول تاسیسات

مدرک تحصیلی: دیپلم

محسن میرزائی

سمت: متصدی تاسیسات

مدرک تحصیلی: دیپلم

سجاد شجاعی

سمت: متصدی تاسیسات

مدرک تحصیلی: دیپلم

مهدی عسکری

سمت: متصدی تاسیسات

مدرک تحصیلی: دیپلم

 

شرح وظایف:

-           عناوین قوانین، دستورالعمل هاو استانداردهای مورد استفاده جهت انجام فعالیت های بخش / واحد

-           قوانین دفتر فنی و تجربه پرسنل و بعضی از دستورالعمل های دفتر فنی و وزارت بهداشت با هماهنگی مدیریت مرکز و بعضی از کتب درسی دانشگاه و مراکز فنی