این مرکز شامل دو قسمت ساختمان نوساز و ساختمان قدیمی میباشد که ساختمان قدیمی به نام زایشگاه نیک نفس بوده و در سال 1345 افتتاح گردیده و ساختمان نوساز به نام زایشگاه آزادی می باشد که در سال 1374 افتتاح گردیده است. در ذیل شرح مختصری در مورد واقفین مراکز ذکر می گردد:

آقای علی اکبر نیک نفس فرزند محمد به ش ش 41 خنامان رفسنجان یک قسمت از اموالش را وقف هلال احمر (شیر خورشید قدیم) کرد و یک قطعه از این اموال قطعه زمین زایشگاه نیک نفس است خودشان به دلیل مشکلاتی نتوانستند این زایشگاه را بسازند در سال 1342 با نظارت فرزند ایشان ایرج نیک نفس، هلال احمر و زایشگاه نیک نفس ساخته شد و در سال 1345 آن را افتتاح کردند همچنین  آقای فرج ا... آزادی فرزند وهاب به ش ش 23934 صادره از اصفهان در تارخ 1337/10/15 یک قسمت از اموال خود را وقف جمعیت هلال احمر فعلی(شیر خورشید قبلی) کرد که یک قطعه از این اموال را برای ساخت زایشگاه قرار داد که  ساخت این قسمت در سال 1373   شروع  و در سال 1374 افتتاح شد و شروع به کار کرد.