فاطمه  عسکری باقر آباد

سمت: مسئول بهبود کیفیت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شرح وظایف:

1.      فرهنگ سازی، آموزش و توانمندسازی کارکنان بخش های تحت مسئولیت به منظور پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ملی و ملاک های حاکمیت بالینی

2.      راهنمایی و همکاری با کارکنان بخش های تحت مسئولیت خود برای تدوین خط مشی ها، فرآیندها، شاخصها و برنامه بهبود کیفیت

3.      تشکیل و اداره کارگروه های تخصصی با منظور تدوین مستندات و برنامه های اجرایی پیاده سازی استانداردهای ملی

4.      حضور مستمر در بخش های مرتبط و برگزاری جلسات

5.      شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرا و پیشرفت برنامه های بهبود کیفیت و ارتقاء ایمنی بیمار در بخش ها

6.      شرکت در جلسات کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مرتبط با برنامه های بهبود کیفیت