ربابه آبیلی

سمت: سرپرستار زنان یک

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

عناوین گروه های شغلی و تعداد آن ها:

سرپرستار بخش: 1 نفر

بهیار: 4 نفر

اسکان: 1 نفر

پرستار: 15 نفر

بیماربر: 4 نفر

خدمات: 4 نفر

شرح وظایف:

-         استفاده از گایدلاین ها

-        دستورالعمل ها و قوانین مقررات وزارتخانه

-        استانداردهای پرستاری و اجرای دستورالعمل های اعتباربخشی منطبق بر طرح تحول نظام نوین سلامت 

بخش نوزادان

 بیمارستان نیک نفس  در طبقه دوم  این بیمارستان قرار دارد.

این بخش جهت آمادگی نوزادان تازه به دنیا آمده جهت تحویل به مادر و آموزش چگونگی شیر دادن مادران به نوزادانشان است.

 

داخلی ها:

239- 310