صدیقه مهدیان

سمت: سرپرستار زنان دو

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

تعداد پرسنل و عناورین شغلی آن ها:

پرستار: 12نفر

ماما: 1نفر

بهیار: 2نفر

خدمات: 2 نفر (مشترک با لیبر)

بیماربر: 4نفر

منشی: 1 نفر

 

شرح وظایف:

-         اجرای دستورالعمل طرح تحول نظام سلامت

-        اجرای دستورالعمل طرح تکریم ارباب رجوع

-        اجرای دستورالعمل دوستدار ایمنی بیمار

-        اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های استاندارد وزارتخانه

 

داخلی:

209