زهرا هاشمی

سمت: مسئول اورژانس

مدرک تحصیلی: کارشناس مامائی

مریم ربیعی

سمت: جانشین اورژانس

مدرک تحصیلی: کارشناس مامائی

تعداد و عناوین شغلی پرسنل:

تعداد پرسنل

عناوین گروه های شغلی

16 نفر

1 نفر

1 نفر

4 نفر

ماما

کمک بهیار

منشی

بیماربر

شرح وظایف:

-          راه حل های ایمنی بیمار

-         دستورالعمل استفاده از اولین آنتی بیوتیک

-        فواید ثبت خطا، فرآیند تشنج، شوک ، پری اکلامپسی، پروپاس بند ناف، مجموعه خط مشی های اوژانس

-        فرآیندهای بالینی و غیر بالینی

-        اقدامات بهداشتی رعایت احتیاط های استاندارد

-        دستورالعمل مار با تجهیزات بخش 

 

خط مستقیم:

34267015 

داخلی:

232 - 233