مدیر گروه زنان

 

دکتر آزیتا منشوری

شرح وظایف

CV

طرح درس

***************

معاون آموزشی

دکتر هاجر وطن خواه

CV

طرح درس

************

مدیر EDO

دکتر سکینه میرزایی

CV

طرح درس

********

دکتر فاطمه السادات ناظم کازرانی

CV

طرح درس

********

دکتر مریم مرتضوی

CV

طرح درس

***********

دکتر فرزانه خواجه نظری

CV

طرح درس

**********

 

دکتر محدثه رضایی پور

CV

طرح درس