محمد خالقی نژاد

سمت: مسئول آزمایشگاه و بانک خون

مدرک تحصیلی: کارشناسی

 

تعداد پرسنل و عناوین شغلی آن ها:

کارشناس آزمایشگاه: 5 نفر

کارشناس طرح آزمایشگاه: 1 نفر

تکنیسین آزمایشگاه: 1 نفر

 

شرح وظایف:

-        دستورالعمل نحوه نمونه گیری و مدیریت نمونه های آزمایش ارسالی از بخش به آزمایشگاه

-        دستورالعمل نحوه نمونه گیری و انجام آزمایشات بیماران سرپایی

-        دستورالعمل نحوه اجرای طرح هموویژلمانس در مرکز 

 

داخلی:

273