فاطمه عسکری باقرآبادی

سمت: مسئول کنترل عفونت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

 

شرح وظایف:

-        استفاده از راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی

-        استانداردهای حرفه ای پرستاری

-        اجرای دستورالعمل سنجه های اعتباربخشی

-        شرح وظایف بر اساس دستورالعمل شرح وظیفه وزارت خانه

-        بر اساس اصول احتیاط های استاندارد

 

تلفن مستقیم:

03434261080

داخلی:

282