منشور حقوق بیمار

- بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب، مؤثر همراه با اقدام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.

- بیمار حق دارد محل بستری، پزشک، پرستار و سایر اعضای گروه معالج را در صورت تمایل بشناسد.

- بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص، درمان و سایر پیشرفت های بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در صورت تمایل از طریق یکی بستگان از پزشک معالج درخواست نماید به طوری که در فوریتهای پزشکی این امر نباید منجر به تأخیر در ادامه درمان یا تهدید جانی بیمار گردد.

- بیمار حق دارد قبل از معاینات و اجرای درمان اطلاعات ضروری درخصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب شیوه های درمان مشارکت نماید.

 - بیمار حق دارد درصورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی، رضایت شخصی خود را از خاتمه درمان اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید.

- بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی یا نتایج معاینات و مشاوره های بالینی حز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج استعلام صورت می گیرد، اطمینان حاصل نماید.

- بیمار حق دارد از رازداری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً در روند درمان شرکت ندارند موکول به کسب اجازه از بیمار خواهد بود.

- بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای گروه معالج در طول مدت بستری، انتقال، و پس از ترخیص اطمینان حاصل نماید.

- بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روند سلامتی و درمان او مؤثرند تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل مختلف پژوهش از اعلام همکاری خودداری نماید.

- بیمار حق دارد در صورت اعزام و ادامه درمان به سایر مراکز درمانی قبلاً از مهارت گروه معالج، میزان تعرفه ها و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مقصد مطلع گردد.

بیمارستان آموزشی درمانی نیک نفس رفسنجان