ساختمان اداری  روبروی درب آزادی

مدیریت امور عمومی،حسابداری،کارگزینی،کارشناس بهداشت محیط،واحددرآمد،مسئول اموراداری(مسئول خدمات،کارشناس تغذیه)

 

ساختمان ریاست جنب ساختمان اداری

دفتر ریاست و منشی ریاست،آموزش،اتاق پزشکان متخصص،سالن جلسه و کنفرانس

 

ساختمان  کلینیک مراقبت بارداری

کلینیک مراقبت بارداری ، تدارکات ، کارشناس اداره امور بیمارستان  و مسئول آمار، شیرخوارگاه

 

روبروی ساختمان ریاست

کتابخانه و آشپزخانه و تاسیسات