گام شماره 1
سیاست گذاری مدیریتی
گام شماره 2
نظارت و ارزشیابی
آموزش
موقعیت شغل
ایمنی شغل
گام شماره 3
همکاران
محیط کار و امکانات
در صورت عدم رضایت از هرگونه موارد فوق و یا داشتن نظر یا پیشنهادی در زمینه افزایش رضایت کارکنان مرقوم فرمایید .