ساختمان شماره یک

بخش درمان

طبقه همکف: 

بخش زنان دو – اورژانس – اتاق ویزیت پزشکان عمومی –  اتاق سونوگرافی –بانک خون ، آزمایشگاه – امور دارویی – مددکاری  – IT – پذیرش و ترخیص – صندوق – دفترپرستاری – سوپروایزربالینی – سوپروایزر آموزشی - دفتر بهبود کیفیت – کنترل عفونت -اتاقسرور- انبار دارویی – سی اس آر-  آشپزخانه – لنژری – اطلاعات – بوفه - کارشناسان بیمه

زیرزمین:

بایگانی مدارک پزشکی   پاویون اینترنهای آقا - اتاق استراحت رانندها  نمازخانه  خیاط خانه

طبقه اول: 

بخش زنان یک ( مراقبت مادر و نوزاد پایگاه بهداشتی  اتاق عمل  لیبر و زایمان  پاویون اینترنهای خانم

 

ساختمان شماره دو

بخش اداری و مالی

دفتر مدیریت  اموراداری - کارگزینی - بهداشت محیط درآمد  ماشین نویسی و بایگانی - حسابداری   مدیریت اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی  تاسیسات  کتابخانه - تغذیه

 

ساختمان شماره سه

دفتر ریاست  هماهنگی دفتر ریاست- دبیرخانه- دفترگروه زنان آموزش

 

ساختمان شماره چهار

کلینک بارداری تجهیزات پزشکی- تدارکات - بهداشت حرفه ای