دفترچه کامل گندزدایی

پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستان

حفظ زنجیره سرد و گرم مواد غذایی

دستورالعمل اقدامات احتیاطی در مواجه با سموم

دستورالعمل روش های مجاز دفع پسماند بهداشتی

دستورالعمل سالم سازی میوه و سبزیجات

دستورالعمل نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی آزمایشگاه

دستورالعمل نظافت، شستشو و گندزدایی و لکه زدایی اتاق عمل

احتیاط در خصوص اجسام تیز و برنده

بی خطرسازی پسماندهای عفونی

پیشگیری از بروز و طغیان بیماریهای منتقله از غذا

تفکیک در مبدا پسماند عادی

تفکیک در مبدا پسماندهای تیز

تفکیک در مبدا پسماندهای شیمی

تفکیک در مبدا پسماندهای عفونی

جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماند درون بخش ها

جمع آوری و تفکیک و جابجایی لباس ها و ملحفه های کثیف از بخش ها

جمع آوری تفکیک وجابه جایی لباس ها و ملحفه های آغشته به مواد آلوده خطرناک یا مایعات بدن 

حفظ زنجیره سرد و گرم 

حمل و نقل پسماندها در داخل بیمارستان 

اقدامات احتیاطی در مواجهه با سموم 

شستشو انواع البسه 

دستورالعمل شستشوی سطوح در صورت پاشیده شدن خون

دفع بهداشتی پسماند شیمیایی و دارویی 

ذخیره، توزیع، تحویل لباس ها و ملحفه های تمیز 

رعایت موازین کنترل عفونت در هنگام کار با لباس ها و ملحفه های آلوده 

کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندها 

نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذا 

 نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخ 

نظارت بر نحوه تهیه و نگهداری مواد اولیه غذایی