فرایند 9 راه حل ایمنی بیمار

روش اجرایی و خط مشی:

  نحوه گزارش دهی همگانی خطاهای پزشکی بدون ترس از سرزنش وتنبیه 

مدیریت پیشگیرانه خطر برای اجتناب از رخداد وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات/مراقبت سلامت

نحوه گزارش دهی وقایع ناخواسته خطاهای پزشکی وآگاهی ،نگرش مثبت وعملکرد مطلوب کارکنان 

 

دستورالعمل ها:

استانداردهای الزامی ایمنی

دستورالعمل اعزام بیمار

بخشنامه برچسب گذاری با هشدار

تزریقات ایمن

دستورالعمل استریلیزاسیون صحیح

دستورالعمل بازدید ایمنی بیمار

دستورالعمل شناسایی صحیح بیمار

دستورالعمل وقایعی که هرگز نب

راهنمای برقراری ارتباط صحیح 

راهنمای بهداشت دست

راهنمای پیشگیری از اتصالات ن

راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

راهنمای تضمین صحت دارویی

راهنمای جراحی ایمن

راهنمای حیات بخش و ضروری

راهنمای داروها با اسامی مشابه

راهنمای داروها با هشدار بالا

رضایت آگاهانه

شرایط_تهدید کننده ایمنی بیمار

دستورالعمل شناسایی صحیح نوزاد