سه شنبه ١٤ تير ١٤٠١
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > آشنایی با بیمارستان > معرفی > مدیریت خدمات پرستاری 

                                     

-مدير خدمات پرستاري :   منير نوري 

- تحصيلات :    كارشناس پرستاري                                                                                                                   

- شماره تماس:    34267014

ايميل:

-مكان:بيمارستان نيك نفس 

پيام مدير دفتر پرستاري

برنامه ريزي، آوردن آينده به  زمان حال است تا بتوانيم همين الان كاري براي آن انجام دهيم

-اين دفتر در اين مركز در سال 1345ساخته و مورد بهره وري قرار گرفت و در سال 1363 جهت پاره اي تعميرات به بيمارستان علي ابن ابيطالب (ع) انتقال يافت و پس از تعميرات مجدد راه اندازي شد و در حال حاضر در طبقه اول زايشگاه قرار دارد .

-  تخت فعال:   57
- تخت موجود:   80

اسامي مديران اين دفتر از سال 1365 تاكنون به اين شرح است :

1-     خديجه مهدي زاده

2-    زهرا حسيني

3-    فاطمه جعفرابادي

4-    ناهيد پورداور

5-    زهرا سعيدزاده

6-  طيبه  اژدري

7- منير نوري 

اهـداف مديريت پرستاري :

استقرار سيستم اعتبار بخشي و اجراي طرح تحول نظام سلامت

ارتقاء فرآيندهاي مديريت پرستاري در حيطه هاي

·    برنامه ريزي

·    منابع انساني

·    ارزيابي

·    ارزشيابي

·    آموزش كاركنان

·    آموزش بيماران

·    ارتقاء سطح رضايت مندي بيماران از خدمات پرستاري

·    ارتقاء رضايت مندي كاركنان از طريق ايجاد ارتباط موثر و حفظ شان و كرامت و منزلت كاركنان و ايجاد امكانات رفاهي

·    ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری ازطریق تدوین ،استقرارواجرای استانداردهاوخط مشی هاوراهنماهای پرستاری

·    ارتقاء سيستم مديريت كنترل عفونت از طريق سيستم گزارش دهي-آموزش و ارزيابي

·    مشاركت فعال جهت استقرار نظام هاي كيفيت اعتبار بخشي،حاكميت باليني،ايمني بيمار و 5S و غيره

·    پياده سازي سيستم پرداخت مبتني بر عملكرد در واحد پرستاري

·    اجراي قانون و بهره وري و كاهش ساعت كاري پرستاري

·    حل مسائل و مشكلات پرستاري از طريق كميته پرستاري و ساب كميته هاي نيروي انساني ،نقل و انتقالات ،انضباط كاري ،ارزيابي،آموزش،ارزشيابي

·    ارتقاء سيستم رسيدگي به شكايات بيماران

·    ارتقاء فرايند ثبت و مستندسازي

·    ارتقاء فرآيند مديريت احياءقلبي و ريوي

·    ارتقاء فرآيند احتياطات همه جانبه و دستورالعمل هاي مديريت شده

·   ارتقاء شاخصهای کلیدی عملکردبااولویت بخشهای اورژانس ،اتاقهای عمل،بخشهای ویژه وسایربخشهای درمانی

 

 

 

شرح وظايف ومسئوليتها :
1. گردآوري اطلاعات
2. تعيين اهداف (كوتاه مدت ، ميان مدت ، درازمدت ) مبتني برنيازها جهت تامين ، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي مددجو / بيمار باتوجه به خط مشي هاي مركز وپيشنهاد به مقامات ذيربط
3. تعيين خط مشي واتخاذ روشهاي مناسب وتعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر
4. ارائه راهكار بهينه به مسئول وايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر
5. برنامه ريزي درزمينه هاي ارتقاء كيفي وبهبود مستمر فعاليتهاي ارائه خدمات مددجويان
6. ايجاد هماهنگي دربرنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروههاي پرستاري
7. تعيين وپيشنهاد بودجه مورد نياز واولويت بندي آنها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري
8. ارائه راهكارهاي اساسي دربرنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط
9. تعيين حدود وانتظارات وعوامل عملكردي دررده هاي مختلف شغلي باتوجه به امكانات وشرح وظايف مصوب
10. بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري
11. مصاحبه باداوطلبان وانتخاب افراد صلاحيت دار ومعرفي آنها به كارگزيني
12. تصميم گيري درمورد مرخصي ها ، ماموريتها ی كاركنان گروه پرستاري
13. رهبري وهدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهداف گروه پرستاري
14. ارائه الگوي مناسب پرستاري بابرقراري ارتباط موثر/ عملكرد مطلوب/ حسن رفتار شغلي و..
15. اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي درجهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان (تشويق و تنبيه ) گروه پرستاري
16. تشكيل واداره جلسات اختصاصي وويژه درجهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهاي علمي حل مسئله
17. تامين نيازهاي آموزش كاركنان شامل : آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها .
18. رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري
19. نظارت و كنترل كيفيت مراقبت پرستاري براساس استانداردها تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب (چك ليست و .)
20. نظارت برحسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلف كاركنان پرستاري
21. بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شامل حوادث ، آمارمرگ ومير و سوء مراقبت ورفتار ، عفونتهاي ثانويه و .
22. نظارت برارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال
23. بازديد مستمر ازواحدها درشيفتهاي مختلف
24. ارزشيابي برنامه هاي تعيين شده مبتني برهدف مركز و گزارش عملكرد
25. بررسي سطح رضايت مندي بيمار ، مددجو ، خانواده ، كاركنان و ...
26. بررسی مسائل و مشکلات واحدهای پرستاری در رابطه با تاسیسات تدارکات تجهیزات داروخانه...
شاخص هاي پرستاري:
1. ميانگين درصد ارائه مراقبتهاي پرستاري بر اساس استاندارد
2. ميزان رضايتمندي بيماران از خدمات پرستاري
3. میزان رضایتمندی کارکنان پرستاری
4. ميزان بروز زخم بستر در بيماران
5. ميزان بروزحادثه /سقوط بيماران
6. ميزان ترخيص با رضايت شخصي
7. ميزان ترك بدون اطلاع بيماران

·    زمان سنجي اورژانس:

8. ميانگين مدت زمان انتظار جهت اولين ويزيت پزشك متخصص اورژانس
9. ميانگين مدت زمان انتظار جهت انجام اولين اقدام پرستاري
10. ميانگين مدت زمان انتظار جهت ارسال نمونه به آزمايشگاه تا حاضرشدن جواب آزمايشات
11. ميانگين مدت زمان انتظارجهت درخواست سونوگرافي تادريافت جواب
12. مدت زمان اقامت بيماران در اورژانس
13. مدت زمان تعيين تكليف بيماران اورژانس
14. ميزان CPRموفق وناموفق دربخشهاواورژانس
15. ميانگين مدت زمان انتظار جهت ترخيص بيماران
16. ميانگين مدت زمان انتظار جهت انجام مشاوره اورژانس
17. ميانگين مدت زمان انتظار جهت انجام مشاوره غير اورژانس
18. ميانگين مدت زمان انجام اولين ويزيت
19. مدت زمان پذيرش بيماردراتاق عمل تا شروع عمل جراحي
20. ميزان رعايت احتياطات استادارد
21. ميزان رعايت فرآيندهاي مديريتي(برنامه ريزي ارزيابي-ارزشيابي-نيروي انساني-اعتباربخشي و..) طبق اصول استاندارد
22. مراقبتهاي مديريت شده:
ارزيابي لازم پيش از اعمال جراحي الكتيو(شماره 1) - نسبت سزارين به زايمان طبيعي(شماره 5)-
مصرف آنتي بيوتيك پروفيلاكسي(شماره8) - راهنماي تسكين درد(شماره 12)
به منظور دستيابي به اهداف و شاخصهاي مذكور فعاليتهاي زير صورت مي پذيرد:

             23-مديريت برنامه ريزی

براساس برنامه استراتژيک خارج سازمان (دانشگاه) و داخل سازمان (رياست مرکز) و نتايج ممیزیهای به عمل آمده (داخلی و خارجی) وهمچنین استانداردهای اعتباربخشی ،در ابتدای سال اقدام به تدوين برنامه عملياتی پرستاری میشودومسئولين واحدهای پرستاری نيز برمبنای آن برنامه درون بخشی تدوين می نمايند.
2 - مديريت فرايند منابع انسانی

.تعيين وضعيت موجود پرسنلی بطورمستمر
برآورد نيروی انسانی مورد نياز براساس حجم کار و ...
توزيع نيروی انسانی حرفهای و غيرحرفهای با توجه به توانمندی افراد وويژگیهای هربخش
تشکیل ماهانه ساب کمیته نیروی انسانی جهت پیگیری درخواستهای جابجایی نیروها وچیدمان صحیح آنان
بهسازی نيروی انسانی از طريق آموزشهای القايی و آشناسازی بدو ورود پرسنل، آموزشهای ضمن خدمت، آموزشهای مستمرو ...
بکارگيری پرسنل و تفويض مسئوليت، انتصاب و يا انتخاب و ابقاء براساس شرايط احراز پست
سنجش مستمررضایتمندی کارکنان وپیگیری مشکلات رفاهی وغیره
3- مديريت فرآيندکنترل ونظارت
تدوين شاخصها و اهداف ارزیابی
تعيين تيمهای ارزیابی
تدوين طرح اطلاعاتی ارزیابی در سطوح مختلف مدیریتی
انجام ارزیابی براساس جداول گانت
تجزيه تحليل نتايج حاصل از ارزیابیها
برنامهريزی اصلاحی پيرو نتايج بدست آمده
4- مديريت فرآيند آموزش کارکنان و بيماران
بررسی و آماده کردن درون دادهای آموزشی شامل: شرايط و امکانات، کتب، منابع جديد، وسايل آموزشی، فضای مناسب و ...
تدوین PDP
تعيين نيازهای آموزشی
اولويت بندی نيازهای آموزشی
برنامهريزی آموزشی(طرح درس- تقويم آموزشی و......) و درنظرگرفتن الزامات اعتباربخشی درتدوین تقویم آموزشی
اجرای آموزشها
سنجش اثربخش آموزشها (در حيطه آگاهی و عملکرد)
5- مديريت فرايند ارزشيابی کارکنان
بازنگری حدود انتظارات براساس شرح وظايف به تفکيک هر بخش و رده
تعيين شيوههای ارزشيابی (معيارها، زمانبندی و تناوب ارزشيابی)
توجيه پرسنل در خصوص نحوه ارزشيابی، حدود انتظارات و ...
ارزشيابی کارکنان براساس زمانبندی تدوين شده
تعيين نقاط قوت و ضعف کارکنان
برنامهريزی جهت رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت
استفاده از نتايج ارزشيابی جهت انتخاب، انتصاب،ابقاء و ... .
6- مديريت فرايند برگزاری جلسات وکميته ها
تدوين برنامه زمانبندی تشکيل کميته پرستاری وسايرجلسات بارده های مختلف پرستاری وهمچنین تشکیل جلسات برایبررسی مسائل و مشکلات واحدهای پرستاری در رابطه با تاسیسات تدارکات تجهیزات داروخانه...
تعيين اعضای کميته های مربوطه
اطلاع رسانی به اعضا
تشکيل جلسات براساس برنامه زمانبندی شده
استخراج مشکلات
تصميم گيری جهت رفع مشکلات پرستاری
ارجاع سايرمشکلات به واحدهای ذيربط

·         دفتر پرستاری همواره آماده شنیدن نظرات ، پیشنهادات ، انتقادات و تجارب و راهنمائیهای پرسنل پرستاری سازمان می باشد.

·          

·         و امار نيروهاي انساني كادر پرستاري دفتر خدمات پرستاري به شرح ذيل است :

سوپروايزرهاي بالینی:
خانمها: طيبه مرتضوي-مژگان جمالي -سهيلا بارچي پور-مژگان خطيب-بهناز عبداللهي 
سوپروايزر آموزشي:خانم طيبه اژدري(کارشناس پرستاری)

سوپروايزر كنترل عفونت: خانم الهه مهاجرپور(كارشناس پرستاری)

منشی دفترپرستاری:خانم فاطمه نوروزي(ديپلم)

- آمار نيروهاي انساني كادر درمان :

- پرستار :  50               - ماما :  48                 - اتاق عمل :   9          - بيهوشي :  8

- بهيار :  13                  - بيمار بر :   22           - منشي :  7

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 2853
 بازدید امروز : 294
 کل بازدید : 352463
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/7344